A Diagnosis of Nutritional Awareness and Habits of Polish Consumers – The Pilot

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26408/126.01

Keywords:

rational nutrition, eating habits, nutritional awareness, economic status

Abstract

A rational diet is of particular importance today. The increasing pace of life and intensive work are important factors determining the quality of nutrition. Nutritional awareness is one of the main determinants of the appropriate diet. In order to understand the subtleties of the definition and essence of nutritional awareness, it is necessary to realise its close relationship with lifestyle, health, economic status and mass culture. The aim of the study was to assess the awareness and nutritional behaviour of Polish consumers. The research was carried out using the diagnostic survey method, I.e. the author’s questionnaire. The research has shown that the respondents know the principles of rational nutrition, although they do not always adhere to them, and the choice of food products is largely determined by the price and brand of the product. Respondents are familiar with the concept of “nutritional awareness” and believe that it has a huge impact on health.

References

Aniśko, P., Popławska, P., Sochoń, M., Bijowski, K., Krajewska-Kułak, E., 2020, Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – wybrane aspekty [in:] Bejda, G., Lewko, J., Krajewska- Kułak, E. (eds.). Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka, Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok.

Babicz-Zielińska, E., Bartkowicz, J., Tańska, M., 2021, Jakość życia osób starszych i jej determinanty, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 28, no. 1(126), pp. 51–67.

Borowiec, A., Aranowska, A.E., 2018, Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania, Pomeranian Journal of Life Sciences, vol. 64, no. 2, pp. 93–98.

Centrum Badania Opinii Społecznej, 2019, Komunikat z badań, no. 106.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Lubowiecki-Vikuk, A., 2020, Styl życia wellness a zachowania osób starszych na rynku usług prozdrowotnych [in:] Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, Uniwersytet Wrocławski – Repozytorium, Wrocław.

Duda, G., Wichura-Demska, A. 2008, Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na poziom wiedzy osób zdrowych dotyczącej racjonalnego żywienia, Nowiny Lekarskie, vol. 77, no. 4, pp. 290–293.

Gardocka-Jałowiec, A., Stańczyk, P., Szalinka, K., 2020, Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań [in:] Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, Uniwersytet Wrocławski – Repozytorium,Wrocław.

Garncarek, E. 2017, Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, no. 60, pp. 201–217.

Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T., 2007, Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa.

Gawęcki, J., Roszkowski, W., 2009, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, t. 3, PWN, Warszawa.

Gawlik, D., 2018, Sposób percepcji zjawisk obecnych w przekazach kultury masowej a zachowania zdrowotne mieszkańców województwa śląskiego, praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Jarosz, M., 2016, Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, Żywienie Człowieka i Metabolizm, vol. XLIII, no. 2, pp. 77–84.

Kobos, Z., Bertrandt, J., Kłos, A., Bieniek, R., 2007, Reklama produktów żywnościowych w prasie dla menedżerów, Żywienie Człowieka i Metabolizm, vol. XXXIV, no. 1/2, pp. 307–312.

Kugiejko, M., Kociszewski, P., 2021, Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 – doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów), Turystyka Kulturowa, no. 4(121), pp. 157–182.

Michota-Katulska, E., Zegan, M., Grzebuła, M., 2016, Zachowania żywieniowe pracowników restauracji sieci McDonald’s, Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 1, no. 39, pp. 121–128.

Niewczas-Dobrowolska, M., 2021, Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 28, no. 2(127), pp. 132–143.

Stoś, K., Rychlik, E., Woźniak, A., Ołtarzewski, M., Wojda, B., Przygoda, B., Matczuk, E., Pietras, E., Kłys, W., 2021, Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Suliga, E., 2010, Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych, Hygeia Public Health, vol. 45, no. 1, pp. 44–48.

Szmidt, M., Granda, D., Broda, A., Brzozowska, A., 2019, Rola warzyw i owoców w diecie osób starszych, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, vol. 68, no. 2, pp. 293–301.

Świętochowski, W., Wawrzków, M., 2020, Motywacja osób dorosłych do realizowania zachowań zdrowotnych, Psychologia Wychowawcza, no. 17, pp. 81–95.

Tobiasz-Adamczyk, B., 2000, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. UJ, Kraków.

Waśkiewicz, A., 2010, Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych dorosłych Polaków, Problemy Higieny i Epidemiologii, vol. 91, no. 2, pp. 233–237.

Wądołowska, K., 2010, Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, http:// www.cbos.pl/SPIS-KOM.POL/2010/K_150_10.PDF (03.06.2022).

Wiśniewska, E., Zagroba, M., Ostrowska, B., Marcysiak, M., 2017, Jakość życia w zdrowiu i chorobie – charakterystyka pojęcia, [in:] Kowalewska, B., Jankowiak, B., Rolka, H., Krajewska-Kułak, E. (eds.)., Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, t. I. Wyd. UniwersytetuMedycznego w Białymstoku, Białystok.

Wolańska-Buzalska, D., Wiśniewska, K., 2019, Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe, Przemysł Spożywczy, no. 8(73), pp. 28-32.

World Health Organization, 2018, Noncommunicable diseases country profiles, Geneva.

www.gfk.com/gfkpolonia/htdocs/public_relations/pressreleases/press_articles/007478/index.pl.html (15.06.2021).

Żysko, K., Kowalczuk, K., 2020, Odżywianie się ludzi w podeszłym wieku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Repozytorium, Białystok.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Dymkowska-Malesa, M., & Suwała, G. (2023). A Diagnosis of Nutritional Awareness and Habits of Polish Consumers – The Pilot . Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (126), 7–18. https://doi.org/10.26408/126.01

Most read articles by the same author(s)