Improvement of Work Safety and Comfort During Engine Room Exploitation and Repair Works

Authors

  • A. Krystosik-Gromadzińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

DOI:

https://doi.org/10.26408/108.07

Keywords:

safety of work, individual protection measures, engine room, design of engine room

Abstract

This paper presents the possibilities of improvement of work safety and comfort in engine room and increasing its repairability and maintenance.

References

ABS, 2009, American Bureau of Shipping.

[2] Berg N., Storgård, J., Lappalainen, J., 2013, The Impact of Ship Crews on Maritime Safety, Publications of the Centre of Publications of the Centre for Maritime University of Turku, A 64, Turku.

[3] Berg, N., 2013, Human Factors and Safety Culture in Maritime Safety, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 7, no. 3.

[4] ClassNK, 2015, Good Maintance on Bard Ships. Maintenance Checklist for the Master.

[5] Delta Plus, Ochrona słuchu. Jak dobrze się zabezpieczyć? https://www.deltaplus.eu/pl/ochrona-sluchu.

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach.

[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi.

[8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

[9] Dzeverdanovic, M., 2008, Discourse of Maritime Forms (CheckLists), WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 7, no. 2, s. 449–465.

[10] Ek, A., 2006, Safety Culture in Sea and Aviation Transport, Department of Design Sciences, Lund University, rozprawa doktorska, Lund.

[11] Ek, A., Runefors, M., Borell, J., 2014, Relationship Between Safety Culture Aspects – A Work Process to Enable Interpretation, Marine Policy, vol. 44, s. 179–186.

[12] Gemelos, I.C., Ventikos, N.P., 2008, Safety in Greek Coastal Shipping: The Role and Risk of Human Factor Revisited, WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 7, no. 1, s. 31–49.

[13] IMO, 1981, IMO Res. A.468 (XII).

[14] Kodeks Pracy, tekst jednolity DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.

[15] Konwencja o pracy na morzu, 2006, Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, 23 lutego, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/845/1.

[16] Krystosik-Gromadzińska, A., 2015a, Analiza ergonomiczna stanowiska pracy – operator siłowni okrętowej, w: Zwolińska, D. (red.), Bezpieczeństwo pracy: środowisko, zarządzanie, t. 1, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, s. 129–140.

[17] Krystosik-Gromadzińska, A., 2015b, Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na statku, Logistyka, nr 3, s. 1035–1041.

[18] Krystosik-Gromadzińska, A., 2018, Ergonomic Assessment of Selected Work Stations on a Merchant Ship, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), vol. 24, no. 1, s. 91–99.

[19] Man, Y., Lundh, M., Porathe, T., MacKinnon, S., 2015, From Desk to Field – Human Factor Issues in Remote Monitoring and Controlling of Autonomous Unmanned Vessels, Procedia Manufactoring, vol. 3, s. 2674–2681.

[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, DzU 2005, nr 157, poz. 1318.

[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, DzU nr 259, poz. 2173.

[22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, DzU nr 199, poz. 1228, z późniejszymi zmianami.

[23] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity; DzU 2003, nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami.

[24] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, DzU nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami.

[25] Rumawas, V., Asbjornslett, B.E., 2016, Human Factors on Offshore Supply Vessels in the Norwegia Sea – An Explanatory Survey, Trans RINA, International Journal Maritime Eng., vol. 158, part A1.

[26] Semenow, J.N., 2014, Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 3, s. 10–13.

[27] Veiga, J.L., 2002, Safety Culture in Shipping, WMU Journal of Maritime Affairs, no. 1, s. 17–31.

[28] Zieliński, L., 2013, Ergonomia jako zadanie służby bhp, Atest, nr 12, s. 37–58, http://www.kul¬tu¬ra¬bez¬pie-czenstwa.pl/ergonomia/607-ergonomia-jako-zadanie-sluzby-bhp.

Usuń [1] ABS, 2009, American Bureau of Shipping.

[2] Berg N., Storgård, J., Lappalainen, J., 2013, The Impact of Ship Crews on Maritime Safety, Publications of the Centre of Publications of the Centre for Maritime University of Turku, A 64, Turku.

[3] Berg, N., 2013, Human Factors and Safety Culture in Maritime Safety, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol. 7, no. 3.

[4] ClassNK, 2015, Good Maintance on Bard Ships. Maintenance Checklist for the Master.

[5] Delta Plus, Ochrona słuchu. Jak dobrze się zabezpieczyć? https://www.deltaplus.eu/pl/ochrona-sluchu.

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach.

[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi.

[8] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

[9] Dzeverdanovic, M., 2008, Discourse of Maritime Forms (CheckLists), WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 7, no. 2, s. 449–465.

[10] Ek, A., 2006, Safety Culture in Sea and Aviation Transport, Department of Design Sciences, Lund University, rozprawa doktorska, Lund.

[11] Ek, A., Runefors, M., Borell, J., 2014, Relationship Between Safety Culture Aspects – A Work Process to Enable Interpretation, Marine Policy, vol. 44, s. 179–186.

[12] Gemelos, I.C., Ventikos, N.P., 2008, Safety in Greek Coastal Shipping: The Role and Risk of Human Factor Revisited, WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 7, no. 1, s. 31–49.

[13] IMO, 1981, IMO Res. A.468 (XII).

[14] Kodeks Pracy, tekst jednolity DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.

[15] Konwencja o pracy na morzu, 2006, Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, 23 lutego, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/845/1.

[16] Krystosik-Gromadzińska, A., 2015a, Analiza ergonomiczna stanowiska pracy – operator siłowni okrętowej, w: Zwolińska, D. (red.), Bezpieczeństwo pracy: środowisko, zarządzanie, t. 1, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, s. 129–140.

[17] Krystosik-Gromadzińska, A., 2015b, Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na statku, Logistyka, nr 3, s. 1035–1041.

[18] Krystosik-Gromadzińska, A., 2018, Ergonomic Assessment of Selected Work Stations on a Merchant Ship, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), vol. 24, no. 1, s. 91–99.

[19] Man, Y., Lundh, M., Porathe, T., MacKinnon, S., 2015, From Desk to Field – Human Factor Issues in Remote Monitoring and Controlling of Autonomous Unmanned Vessels, Procedia Manufactoring, vol. 3, s. 2674–2681.

[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, DzU 2005, nr 157, poz. 1318.

[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, DzU nr 259, poz. 2173.

[22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, DzU nr 199, poz. 1228, z późniejszymi zmianami.

[23] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, DzU 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity; DzU 2003, nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami.

[24] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, DzU nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami.

[25] Rumawas, V., Asbjornslett, B.E., 2016, Human Factors on Offshore Supply Vessels in the Norwegia Sea – An Explanatory Survey, Trans RINA, International Journal Maritime Eng., vol. 158, part A1.

[26] Semenow, J.N., 2014, Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 3, s. 10–13.

[27] Veiga, J.L., 2002, Safety Culture in Shipping, WMU Journal of Maritime Affairs, no. 1, s. 17–31.

[28] Zieliński, L., 2013, Ergonomia jako zadanie służby bhp, Atest, nr 12, s. 37–58, http://www.kul¬tu¬ra¬bez¬pie-czenstwa.pl/ergonomia/607-ergonomia-jako-zadanie-sluzby-bhp.

1/2 języków ukończono

Published

2018-02-28

How to Cite

Krystosik-Gromadzińska, A. (2018). Improvement of Work Safety and Comfort During Engine Room Exploitation and Repair Works. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, (108), 81–91. https://doi.org/10.26408/108.07

Issue

Section

Articles